BofNC Girls Championship EDHS v THS 122914 - fndphoto